The font for IT Professionals!
Personal icons
icon-aerosafety
icon-ain
icon-air-data
icon-bc
icon-bcfont
icon-bcfont-alt
icon-bmw
icon-braytonglobal
icon-braytonglobal-alt
icon-brusselsaquariums
icon-cci
icon-citylity
icon-cnh
icon-cnhindustrial
icon-code
icon-crazytips
icon-crazytips-alt
icon-crypto-viewer
icon-ctw
icon-ctw-alt
icon-cvbroker
icon-dict
icon-dict-alt
icon-eco2mix
icon-enos
icon-enos-alt
icon-evento
icon-evento-alt
icon-expositions
icon-factorio
icon-findanumbrella
icon-geosnap
icon-geosnap-alt
icon-harvard
icon-harvard-alt
icon-harvardx-alt
icon-ideomed
icon-intitek
icon-iunex
icon-iunex-alt
icon-jsonimate
icon-jsonimate-alt
icon-launchpad
icon-lyceesjeanmonnet
icon-lyon1
icon-maincare
icon-maincare-alt
icon-maplink
icon-maplink-alt
icon-maplink-alt2
icon-mujsic
icon-myachievements
icon-mylandlordclub
icon-optidis
icon-optidis-alt
icon-optidis-alt2
icon-pdt
icon-polyenco
icon-polytech
icon-polytech-alt
icon-rjo
icon-rjo-alt
icon-skillmatrix
icon-skillmatrix-alt
icon-sogelink
icon-sogelink-alt
icon-sogelink-alt2
icon-studies
icon-tc-gannay
icon-travels
icon-universitelyon
icon-vdsconsulting
icon-vdsconsulting-alt
icon-vdsconsulting-alt2
icon-velov
icon-velov-alt
icon-velov-alt2
icon-vemasys
icon-vemasys-alt

Store icons

icon-appstore
icon-appstore-alt
icon-playstore

OS icons

icon-archlinux
icon-archlinux-alt
icon-bootcamp
icon-centos
icon-debian
icon-fedora
icon-fedora-alt
icon-gnome
icon-kubuntu
icon-kubuntu-alt
icon-linux-mint
icon-mac-os
icon-mac-os-alt
icon-solaris
icon-ubuntu
icon-unix
icon-windows
icon-windows7
icon-windows8
icon-windows10

Brand icons (w/ Search Engines)

icon-adobe
icon-apple
icon-bing
icon-bing-alt
icon-bitnami
icon-cisco
icon-citrix
icon-coinbase
icon-digitalocean
icon-duckduckgo
icon-fireeye
icon-google
icon-hashicorp
icon-hfsql
icon-hfsql-alt
icon-ibm
icon-ign
icon-jetbrains
icon-jetbrains-alt
icon-kde
icon-linode
icon-logrhythm
icon-logrhythm-alt
icon-microsoft
icon-oracle
icon-oracle-alt
icon-ovh
icon-qlik
icon-qualys
icon-qwant
icon-redhat
icon-servicenow
icon-vmware
icon-w3c
icon-yahoo
icon-yahoo-alt

Cloud & Virtualization icons

icon-aws
icon-azure
icon-cloudera
icon-cozycloud
icon-cozycloud-alt
icon-creativecloud
icon-docker
icon-filezilla
icon-google-cloud
icon-heroku
icon-openshift
icon-openstack
icon-parallels
icon-qemu
icon-qemu-alt
icon-saltstack
icon-scaleway
icon-vagrant
icon-vagrant-alt
icon-vmware-fusion
icon-vmware-player
icon-vmware-workstation
icon-vnc
icon-winscp

Cloud details

icon-aws-artifact
icon-aws-certificatemanager
icon-aws-cloudhsm
icon-aws-cloudformation
icon-aws-cloudwatch
icon-aws-cloudtrail
icon-aws-cloudsearch
icon-aws-codecommit
icon-aws-agent
icon-aws-decider
icon-aws-config
icon-aws-dynamodb
icon-aws-codedeploy
icon-aws-directconnect
icon-aws-directoryservice
icon-aws-configlog
icon-aws-ec2
icon-aws-elasticbeanstalk
icon-aws-elasticache
icon-aws-apigateway
icon-aws-emr
icon-aws-glacier
icon-aws-elb
icon-aws-iam
icon-aws-kms
icon-asp
icon-aws-lambda
icon-aws-ecs
icon-aws-kcl
icon-aws-marketplace
icon-aws-message
icon-aws-ebs
icon-aws-rds
icon-aws-elastictranscoder
icon-aws-route53
icon-aws-redshift
icon-aws-ses
icon-aws-networking
icon-aws-lambda-alt
icon-aws-sqs
icon-aws-swf
icon-aws-storagegateway
icon-aws-s3bucket
icon-aws-sns
icon-aws-organisations
icon-aws-waf
icon-aws-appstream
icon-aws-shield
icon-aws-vpn
icon-aws-vpc
icon-aws-worker
icon-aws-queue
icon-azure-activedirectory
icon-azure-accesscontrol
icon-azure-alert
icon-azure-applicationinsight
icon-azure-apimanagement
icon-azure-automation
icon-azure-apiapp
icon-azure-autoscaling
icon-azure-appservice
icon-azure-batch
icon-azure-cloudservice
icon-azure-backupservice
icon-azure-contentdeliverynetwork
icon-azure-cache
icon-azure-codeplex
icon-azure-biztalkservice
icon-azure-endpoint
icon-azure-eventhub
icon-azure-datafactory
icon-azure-expressroute
icon-azure-documentdb
icon-azure-filesservice
icon-azure-hybridconnection
icon-azure-keyvault
icon-azure-loadbalancer
icon-azure-logicapp
icon-azure-machinelearning
icon-azure-marketplace
icon-azure-mediaservice
icon-azure-microsoftaccount
icon-azure-mobileapp
icon-azure-mobileengagement
icon-azure-multifactorauthentication
icon-azure-mysqldatabase
icon-azure-notificationhubs
icon-azure-notificationtopic
icon-azure-office
icon-azure-operationalinsights
icon-azure-osimage
icon-azure-remoteapp
icon-azure-remotingfile
icon-azure-rightsmanagement
icon-azure-scheduler
icon-azure-sdk
icon-azure-search
icon-azure-servicebus
icon-azure-servicebusqueue
icon-azure-servicebusrelay
icon-azure-servicebustopic
icon-azure-servicepackage
icon-azure-siterecovery
icon-azure-sqldatabase
icon-azure-sqldatabase-alt
icon-azure-sqldatasync
icon-azure-startuptask
icon-azure-storage
icon-azure-storageblob
icon-azure-storagetable
icon-azure-storsimple
icon-azure-streamanalytics
icon-azure-subscription
icon-azure-trafficmanager
icon-azure-vhd
icon-azure-vhddatadisk
icon-azure-virtualmachine
icon-azure-virtualnetwork
icon-azure-webapp
icon-azure-webjobs
icon-azure-webroles
icon-azure-workaccount
icon-azure-workerroles
icon-gcp-appengine
icon-gcp-appengine-alt
icon-gcp-bigquery
icon-gcp-bigquery-alt
icon-gcp-bigtable
icon-gcp-bigtable-alt
icon-gcp-container
icon-gcp-container-alt
icon-gcp-spanner
icon-gcp-spanner-alt

IDEs & DB softwares

icon-android-studio
icon-appcode
icon-appcode-alt
icon-atom
icon-clion
icon-clion-alt
icon-codeanywhere
icon-codenvy
icon-codenvy-alt
icon-codepen
icon-codesandbox
icon-code-writer
icon-datagrip
icon-datagrip-alt
icon-dotcover
icon-dotcover-alt
icon-dotmemory
icon-dotmemory-alt
icon-dotpeek
icon-dotpeek-alt
icon-dottrace
icon-dottrace-alt
icon-eclipse
icon-goland
icon-goland-alt
icon-gridsome
icon-intellij
icon-intellij-alt
icon-lona
icon-mps
icon-netbeans
icon-notepadpp
icon-notepadpp-alt
icon-phpmyadmin
icon-phpmyadmin-alt
icon-phpstorm
icon-phpstorm-alt
icon-pycharm
icon-pycharm-alt
icon-resharper
icon-resharper-alt
icon-resharperpp
icon-resharperpp-alt
icon-rider
icon-rider-alt
icon-rubymine
icon-rubymine-alt
icon-sqldeveloper
icon-sqlworkbench
icon-stackblitz
icon-sublime-text
icon-vim
icon-vim-alt
icon-visual-studio
icon-vscode
icon-webstorm
icon-webstorm-alt
icon-xcode

Hardware icons

icon-arduino
icon-bluetooth
icon-cd
icon-chip
icon-computer
icon-disk
icon-electronic-board
icon-graphic-card
icon-keyboard
icon-mouse
icon-phone
icon-powersupply
icon-processor
icon-ram
icon-raspberry
icon-responsive
icon-screen
icon-server
icon-wifi

Recruitment Websites

icon-cadremploi
icon-cadremploi-alt
icon-indeed
icon-indeed-alt
icon-linkedin
icon-linkedin-alt
icon-linkedin-alt2
icon-monster
icon-viadeo
icon-viadeo-alt
icon-welovedevs

Trainings & Learning websites

icon-codeacademy
icon-codeschool
icon-cozycloud
icon-datacamp
icon-edx
icon-linkedin-learning
icon-linkedin-learning-alt
icon-livementor
icon-livementor-alt
icon-livementor-alt2
icon-mdn
icon-mdn-alt
icon-microsoft-learn
icon-moodle
icon-moodle-alt
icon-mva
icon-mva-alt
icon-newrelic
icon-newrelic-alt
icon-openclassroom
icon-openclassroom-alt
icon-pluralsight
icon-qwiklabs
icon-qwiklabs-alt
icon-skillvalue
icon-socialmediapro
icon-socialmediapro-alt
icon-stackoverflow
icon-udacity
icon-udemy

Browsers

icon-chrome
icon-edge
icon-firefox
icon-internet-explorer
icon-opera
icon-safari

Database icons

icon-cassandra
icon-consul
icon-database
icon-elastic-search
icon-firebase
icon-firebase-alt
icon-hadoop
icon-hbase
icon-hbase-alt
icon-hive
icon-hive-alt
icon-hypersql
icon-mariadb
icon-mongodb
icon-mysql
icon-neo4j
icon-neo4j-alt
icon-postgre
icon-redis
icon-rethinkdb
icon-sqlite
icon-sqoop
icon-sqoop-alt

Mobile

icon-android
icon-appcelerator
icon-appcelerator-alt
icon-cordova
icon-expo
icon-expo-alt
icon-flutter
icon-ionic
icon-nativescript
icon-nativescript-alt
icon-phonegap
icon-react-native
icon-swift
icon-testflight

Office

icon-access
icon-drawio
icon-excel
icon-google-docs
icon-google-draw
icon-google-drive
icon-google-forms
icon-google-sheets
icon-google-sites
icon-google-slides
icon-office
icon-office-alt
icon-onenote
icon-powerpoint
icon-prezi
icon-prezi-alt
icon-protoio
icon-publisher
icon-sharepoint
icon-visio
icon-word

Communication, File Sharing & Organization

icon-ammyadmin
icon-anydesk
icon-box
icon-dropbox
icon-dropbox-alt
icon-glowbl
icon-glowbl-alt
icon-gmail
icon-itext
icon-jira
icon-kanboard
icon-mattermost
icon-mega
icon-mega-alt
icon-mosquitto
icon-ocr
icon-onedrive
icon-onedrive-alt
icon-openvpn
icon-openvpn-alt
icon-outlook
icon-putty
icon-puttygen
icon-rabbitmq
icon-skype
icon-slack
icon-stride
icon-teams
icon-teamviewer
icon-telegram
icon-trello
icon-vault
icon-wireshark
icon-xmind
icon-yammer
icon-zimbra
icon-zimbra-alt

Graphics & 3D

icon-aftereffects
icon-autocad
icon-behance
icon-behance-alt
icon-catia
icon-blender
icon-cinema4d
icon-dribbble
icon-dribbble-alt
icon-fontello
icon-fontello-alt
icon-gimp
icon-illustrator
icon-indesign
icon-inkscape
icon-lightroom
icon-lunacy
icon-photoshop
icon-photoview
icon-poweruser
icon-sketch
icon-sketch-alt
icon-solidworks
icon-xd

Analysis & Marketing

icon-appdynamics
icon-brandflow
icon-google-adsense
icon-google-ads
icon-google-analytics
icon-google-tag-manager
icon-mailchimp
icon-majestic
icon-salesforce
icon-soasta
icon-splunk

Code Versioning

icon-bitbucket
icon-git
icon-gitbash
icon-github
icon-gitlab
icon-gitkraken
icon-hub
icon-hub-alt
icon-subversive
icon-subversive-alt
icon-tortoise
icon-upsource
icon-upsource-alt

GIS & Geolibraries

icon-anydwg
icon-bimserver
icon-carto
icon-cartodb
icon-cartodb-alt
icon-esri
icon-geoserver
icon-giscloud
icon-giscloud-alt
icon-leaflet
icon-leaflet-alt
icon-google-maps
icon-google-mymaps
icon-mapbox
icon-mapbox-alt
icon-openlayers
icon-postgis
icon-qgis
icon-qgis-alt

Front-End Languages & Libraries

icon-ajax
icon-babylon
icon-bootstrap
icon-can
icon-chartjs
icon-coffee-script
icon-css
icon-css-alt
icon-d3
icon-dc
icon-dojo
icon-flux
icon-handlebars
icon-html
icon-html-alt
icon-initializr
icon-javascript
icon-jquery
icon-jquery-ui
icon-jquery-ui-alt
icon-kendo-ui
icon-knockback
icon-knockout
icon-less
icon-less-alt
icon-lodash
icon-marionette
icon-marko
icon-materialize
icon-mdbootstrap
icon-modernizr
icon-moment
icon-p5js
icon-p5js-alt
icon-plotly
icon-plotly-alt
icon-polyfill
icon-polymer
icon-postcss
icon-pug
icon-pure-css
icon-pure-css-alt
icon-redux
icon-require
icon-rxjs
icon-sapper
icon-sass
icon-sass-alt
icon-semantic-ui
icon-snapsvg
icon-svelte
icon-svelte-alt
icon-three
icon-tonejs
icon-troop
icon-twig
icon-typescript
icon-uikit
icon-underscore
icon-underscore-alt
icon-zepto
icon-zingchart
icon-zingchart-alt

Front-End Frameworks

icon-ampersand
icon-angular
icon-apollo
icon-apollo-alt
icon-aurelia
icon-backbone
icon-code-igniter
icon-ember
icon-flight
icon-foundation
icon-gatsby
icon-gatsby-alt
icon-krakenjs
icon-krakenjs-alt
icon-meteor
icon-mithril
icon-nuxt
icon-nuxt-alt
icon-puppet
icon-quasar
icon-react
icon-vuejs

Front-End Compilers, Testers & Workflows

icon-babel
icon-cypress
icon-cypress-alt
icon-grunt
icon-gulp
icon-jasmine
icon-jscs
icon-jshint
icon-karma
icon-mocha
icon-mocha-alt
icon-phantomjs
icon-protractor
icon-protractor-alt
icon-styleguidist
icon-webpack

Packet Providers

icon-bazel
icon-bower
icon-composer
icon-maven
icon-npm
icon-yarn
icon-yarn-alt

Back-End & Software Languages

icon-c
icon-c-sharp
icon-clojure
icon-cobol
icon-cobol-alt
icon-cocos
icon-cpp
icon-cucumber
icon-dart
icon-elixir
icon-elm
icon-erlang
icon-fsharp
icon-gatling
icon-gatling-alt
icon-go
icon-groovy
icon-gwt
icon-haskell
icon-horizon
icon-java
icon-javafx
icon-javafx-alt
icon-junit
icon-kotlin
icon-latex
icon-lisp
icon-livecycle
icon-lua
icon-lua-alt
icon-mockito
icon-net
icon-next
icon-ocaml
icon-opencv
icon-perl
icon-php
icon-python
icon-r
icon-ruby
icon-rust
icon-scala
icon-visual-basic
icon-windev
icon-windev-alt

Back-End Frameworks

icon-adonis
icon-express
icon-fatfree
icon-flask
icon-laravel
icon-loopback
icon-neos
icon-nest
icon-nest-alt
icon-nodejs
icon-phalcon
icon-qt
icon-qt-alt
icon-rubyonrails
icon-silex
icon-spring
icon-stripes
icon-symfony
icon-symfony-alt
icon-xamarin
icon-xamarin-alt
icon-yeoman
icon-yii
icon-yii-alt
icon-zend

Servers

icon-ably
icon-apache
icon-django
icon-jboss
icon-jboss-alt
icon-jboss-tools
icon-lamp
icon-lets-encrypt
icon-mamp
icon-mamp-alt
icon-nginx
icon-nginx-alt
icon-sql-server
icon-tomcat
icon-tomcat-alt
icon-wamp
icon-wildfly
icon-xampp

ODM & ORM

icon-doctrine
icon-graphql
icon-hibernate
icon-jpa
icon-mongoose

Compilation & Transmission

icon-ansible
icon-curl
icon-gradle
icon-gradle-alt
icon-grpc
icon-httpie
icon-httpie-alt
icon-makefile
icon-nomad
icon-rest
icon-samba
icon-samba-alt
icon-squid
icon-systemd

Monitoring & Automation

icon-apache-ant
icon-chef
icon-cpanel
icon-cpanel-alt
icon-datadog
icon-datadog-alt
icon-directadmin
icon-directadmin-alt
icon-dynatrace
icon-ispconfig
icon-ispconfig-alt
icon-jenkins
icon-jenkins-alt
icon-kafka
icon-kubernates
icon-loggy
icon-packer
icon-plesk
icon-solarwinds
icon-sonar
icon-sonar-alt
icon-sumologic
icon-teamcity
icon-teamcity-alt
icon-terraform
icon-travis
icon-virtualmin
icon-webmin
icon-webmin-alt
icon-youtrack
icon-youtrack-alt

File Formats

icon-json
icon-markdown
icon-markdown-alt
icon-mdx
icon-yaml

E-Commerce solutions

icon-drupal
icon-jigoshop
icon-joomla
icon-magento
icon-opencart
icon-opencart-alt
icon-prestashop
icon-shopify
icon-shopware
icon-woocommerce
icon-woocommerce-alt
icon-wordpress

Games

icon-cryengine
icon-gamemaker
icon-neogfx
icon-ogre
icon-ogre-alt
icon-opengl
icon-scratch
icon-sdl
icon-sfml
icon-unity
icon-unreal
icon-webgl

ERPs

icon-abas
icon-batchmaster
icon-dynamics-ax
icon-ifs
icon-odoo
icon-pegasus
icon-sage
icon-sap
icon-sap-alt
icon-syspro

AI, BI & Big Data

icon-arcsight
icon-gluon
icon-ibm-watson
icon-ibm-watson-alt
icon-jupyter
icon-keras
icon-luminoth
icon-mapreduce
icon-numpy
icon-qliksense
icon-qlikview
icon-sas
icon-spark
icon-spark-alt
icon-tableau
icon-tableau-alt
icon-talend
icon-talend-alt
icon-tensorflow

Scripting

icon-certbot
icon-powershell

APIs

icon-facebook-api
icon-guon
icon-paypal
icon-steam
icon-steam-alt

Next version